รางวัลที่ 1 การประกวดเรียนความ เรื่อง พระคุณของแม่ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.ชูชนานันท์ คูสุวรรณ ป.6/6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ปนินันท์ อมารัตน์ ป.5/5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ปริตา เทพสุทธิ์ ป.4/6
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ.อชิรญาณ์ วิเชียรโมลี ป.3/4