การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นทรัพยากรบุคลที่มีคุณค่า และคุณภาพ
อัตลักษณ์นักเรียน
อัตลักษณ์นักเรียน
"ร่าเริง แจ่มใส"
การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
เอกลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สะอาด น่าอยู่"

โรงเรียนเทพอักษร ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเทพอักษร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ปรัชญา

การศึกษาพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณค่า มีคุณธรรม โดยสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

พันธกิจ

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร

นโยบาย

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทพอักษร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์="ร่าเริง แจ่มใส" เอกลักษณ์="สะอาด น่าอยู่"

รับสมัครอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2567

สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันจันทร์ - วันศุกร์

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเทพอักษร ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรียนเทพอักษร

รับสมัครอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครแล้ววันนี้ !!! ตั้งแต่อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพอักษร เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เสียงจากผู้ปกครอง

บางถ้อยคำจากใจผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทพอักษร
ที่โรงเรียนเทพอักษร การเรียนการสอนเป็นเลิศ เน้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ขาดตก บกพร่อง
แม่น้องมะลิ

แม่น้องมะลิ

31 พค. 2561

เน้นการศึกษาด้านวิชาการ ประกอบกับฝึกคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย เด็กมีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรมในครอบครัวและคนรอบข้างดีมาก
แม่น้องไปซ์

แม่น้องไปซ์

31 พค. 2561

ที่โรงเรียนเทพอักษร ลูกได้อะไรมากมายกว่าคำว่าวิชาการ ดีใจมากที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ นอกจากเน้นวิชาการแล้วยังฝึกสอนด้านคุณธรรมได้ดีอีกด้วย
พ่อน้องเนต

พ่อน้องเนต

31 พค. 2561