การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นทรัพยากรบุคลที่มีคุณค่า และคุณภาพ
อัตลักษณ์นักเรียน
"ร่าเริง แจ่มใส"
การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สะอาด น่าอยู่"

โรงเรียนเทพอักษร ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเทพอักษร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ปรัชญา

การศึกษาพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณค่า มีคุณธรรม โดยสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

พันธกิจ

ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร

นโยบาย

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทพอักษร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์="ร่าเริง แจ่มใส" เอกลักษณ์="สะอาด น่าอยู่"

รับสมัครอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันจันทร์ - วันศุกร์

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเทพอักษร ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรียนเทพอักษร

รับสมัครอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครแล้ววันนี้ !!! ตั้งแต่อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพอักษร เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เสียงจากผู้ปกครอง

บางถ้อยคำจากใจผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทพอักษร
ที่โรงเรียนเทพอักษร การเรียนการสอนเป็นเลิศ เน้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ขาดตก บกพร่อง
แม่น้องมะลิ

แม่น้องมะลิ

31 พค. 2561

เน้นการศึกษาด้านวิชาการ ประกอบกับฝึกคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย เด็กมีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรมในครอบครัวและคนรอบข้างดีมาก
แม่น้องไปซ์

แม่น้องไปซ์

31 พค. 2561

ที่โรงเรียนเทพอักษร ลูกได้อะไรมากมายกว่าคำว่าวิชาการ ดีใจมากที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ นอกจากเน้นวิชาการแล้วยังฝึกสอนด้านคุณธรรมได้ดีอีกด้วย
พ่อน้องเนต

พ่อน้องเนต

31 พค. 2561