นางเอมอร มีสุข ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์จากคุรุสภา