คุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

1. นางกล่อมจิต ฟองเพชร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

2. นางยุพินธ์ ชาญทวีคุณ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

3. นางสุธาทิพย์ อุ่นจันที ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์