อนุบาล

สอนหลักสูตรสถานศึกษา (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคน

ประถมศึกษา

สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) เน้นวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ( English)

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ ( English)

กิจกรรมหลักสูตรเสริม

ว่ายน้ำ
จินตคณิต
เทควันโด
คอมพิวเตอร์
นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาิติ
ดนตรีดุริยางค์
ดนตรีไทย
ฟุตบอล

วันที่ทำการเรียน – การสอน
วันที่ทำการเรียน –การสอน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลาเรียน

ภาคเช้า 08.30 น. – 11.30 น.
พักกลางวัน 11.30 น. – 12.30 น.
ภาคบ่าย 12.30 น. – 15.30 น.

สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติ

1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
2. มาโรงเรียนสม่ำเสมอไม่มาสาย
3. การลาทุกครั้งต้องมีลายเซ็นอนุมัติจากผู้ปกครอง
4. เมื่อมาโรงเรียนแล้วจะออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีใบอนุญาตจากคุณครูใหญ่ถึงจะออกได้
5. ต้องเป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อครูและผู้อื่น

การวัดผลการเรียน
ทางโรงเรียนจัดการวัดผลตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรพิเศษ

ว่ายน้ำ
นาฎศิลป์
ฟุตบอล เทควันโด
ดนตรีดุริยางค์
ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ คอมพิวเตอร์
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล

การจำหน่ายนักเรียน
1. ถึงแก่กรรม
2. ขาดเรียนติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
3. เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
4. ติดค้างค่าธรรมเนียมการเรียน ซึ่งสอบถามแล้วไม่ทราบเหตุผล
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
6. ประพฤติผิดร้ายแรง
7. การลากออกต้องให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การแต่งกาย
ชั้นอนุบาล 1 – 3
แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน ปัก ชื่อ – สกุล ด้วยใหม่สีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวามือ สวมรองเท้าชนิดติดกระดุมเป็กสีดำหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
แต่งกายตามแบบของโรงเีรียนตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์, วันพฤหัสบดี แต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี

ชั้นประถมปีที่ 1 – 3
ชาย แต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรอง
หญิง แต่งเครื่องแบบเนตรนารีสำรอง

ชั้นประถมปีที่ 4 – 6
ชาย แต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
หญิง แต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ

การรับประทานอาหาร
ทางโรงเรียนจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ฝึกให้มีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร การไม่คุยกัน การช่วยเหลือตนเอง

การบริการของโรงเรียน

จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุเด็กตลอด 24 ชั่วโมง
ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงทุกเดือน
จัดตรวจสุขภาพปีละครั้ง

ข้อห้าม
1. นักเรียนนำของมีค่ามาโรงเรียน ถ้าเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
2. ห้ามนำของมีคม มีด กรรไกร หรืออื่น ๆ ของเล่นส่วนตัว ห้ามนำมาที่โรงเรียน เพราะอาจจะเกิดการชำรุดเสียหาย