1. รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง ไป – กลับ
ระดับชั้น : ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
อายุ : อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
โดยเปิดจำหน่ายใบสมัึครตั้งแต่วันที 15 มกราคม เป็นต้นไป

2. การรับสมัครนักเรียน
2.1) ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารในการสมัครมาให้ครบ
2.2) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

ก. สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริงและถ่ายเอกสาร
ข. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงและถ่ายเอกสาร
ค. รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
ง. รูปถ่ายของผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
จ. ใบมอบตัวโรงเรียนเทพอักษร

2.3) เอกสารเพิ่มเติม (ระดับอนุบาล 2-3, ประถมปีที่ 1)
ก. หนังสือรับรอง
ข. สมุดพก

2.4) เอกสารเพิ่มเติม (ระดับประถมปีที่ 2 – ประถมปีที่ 6)
ก. ปพ. 1 ข. ปพ. 4
ค. ปพ. 6 ง. ปพ. 7
จ. ปพ. 8 ฉ. ปพ. 9
ช. ปพ. 20