หลักสูตรอนุบาล – ประถมศึกษา

สอนตาามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) โดยเน้นการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานและอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์
เทควันโด
ภาษาอังกฤา (โดยครูต่างชาติ)
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์
ศิปล์