พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรูปปางรำพึง

คติพจน์
ปญฺญา นรานํ รตนํ(ปัญญา นะรานัง ระตะนัง)
ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน รัตนะ
หมายถึง แก้วอันประเสริฐที่มีค่ามาก ซึ่งทำให้สำเร็จประโยชน์และให้ความสุขแก่ผู้ใช้สอย ฉะนั้น จึงกล่าวว่า ปัญญาเป็นรัตนะของเหล่านรชน เพราะเมื่อบุคคลมีปัญญาจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู – สีฟ้า
สีชมพู หมายถึง การเรียนอย่างมีความสุข
สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความสงบและมีสัจจะ ความฉลาด ความขยัน และความสำเร็จ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกมะลิ

สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ : องค์เทพอักษรถือหนังสือ

ปรัชญาของโรงเรียน
“การศึกษาพัฒนาภูมิปัญญาและคุณธรรม”
มีความหมายว่า การศึกษาพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากร บุคคลที่มีคุณค่า มีคุณธรรม โดยสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

นโยบาย
1.มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2.มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพโดยสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ และความมีน้ำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
4.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
5.ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน,ปกครอง และชุมชน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทพอักษร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมกับการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รักประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม แก้ปัญหาอย่างมีเหตุ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุขกายสบายใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยความร่วมมือของชุมชน

พันธกิจ
โรงเรียนเทพอักษรได้กำหนดงานพันธกิจไว้ดังนี้
1.ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4.พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ผู้เรียนและท้องถิ่น
5.จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
6.ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
9.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง
10.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

เป้าหมาย
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2.ผู้เรียนมีความรู้ และทักษาที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ
4.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย
5.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนอย่างคูคุ้มค่า
6.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
7.สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9.มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
10.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม
11.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
12.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เข็มแข็ง
13.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

อัตลักษณ์ของผู้เรียน : “ร่าเริง แจ่มใส”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “สะอาด น่าอยู่”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ