ด.ช.ธรณินทร์ อาสาสินธ์
ได้รับรางวัลดีเด่น ประกวด Yamaha Thailand Musis Festival 2011
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ คีตรินทร์