นางเอมอร   มีสุข   ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากนิตยสารเส้นทางไทย  โดย ฯพณฯ ปองพล  อดิเรกสาร ในฐานะ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”