นางเอมอร มีสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ของแสดงความยินดีด้วยนะครับ