นางเอมอร มีสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ของแสดงความยินดีด้วยนะครับ